Radioactivitat en temps real - Girona

radioactivitat

CPM (Counts per minute) és una mesura de la radioactivitat. Equival al nombre d'àtoms que han decaigut en un minut (en una quantitat donada de material radioactiu) i que han estat detectats pel comptador Geiger.
Valors per sota de 50 CPM estan considerats com normals. Valors superiors a 100 CPM, tot i que a priori no són perillosos, indicarien una activitat inusual.

És difícil establir quin és el llindar de CPM perillós per a la salut. Al ser una mesura per unitat de temps, depèn del temps d'exposició.
A tall d'exemple, durant un vol en avió a 10.000 m els passatgers reben dosis d'uns 250 CPM (cada minut) degut a la radiació cósmica.

Les fonts més usuals de radioactivitat* són:
-Els raigs còsmics
-El gas radó (present a moltes cases i sobretot en soterranis)
-Pol.lució radioactiva provinent d'antigues proves nuclears i accidents (Txernòbil, Fukushima,...)
-Certs aliments (que porten petites dosis de manera natural)

*Més info a Wikipedia - Radioactividad natural
Atenció:
És possible, en ocasions, que aquestes gràfiques no estiguin actualitzades o que faltin dades d'algunes hores.
Aquesta pàgina no proporciona dades oficials i han de ser preses amb cautela.


Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons